Általános
Szerződési
Feltételek

A Solar Experts Kft. Általános Szerződési Feltételei

Solar Experts Kft. (székhely: 1145 Budapest, Uzsoki utca 36. B. ép. 2. em. 1., adószám: 13096337-2-42) fő tevékenységi köre a hálózatra visszatápláló napelemes rendszer engedélyezési és kivitelezési munkáinak elvégzése. A Solar Experts Kft. (a továbbiakban: Solar Experts) a tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 1. A szerződő felek

Vállalkozó Solar Experts Kft. (székhely: 1145 Budapest, Uzsoki utca 36. B. ép. 2. em. 1., adószám: 13096337-2-42), a továbbiakban: Vállalkozó.

Megrendelő: a megrendelésben meghatározott személy, vagy gazdasági társaság.

 1. A szerződés tárgya

A Solar Experts az elfogadott árajánlat (a továbbiakban: Árajánlat) alapján, a megrendelésben meghatározott termékek, napelem rendszer felszerelésére és üzembehelyezésére köteles. A Felek rögzítik, hogy a megrendelésben meghatározott rendszer tartalmazza a tételek helyszínre szállítását és felszerelését, valamint az üzemeléshez szükséges összes szerelési anyag, illetve biztonsági eszköz beállítását és felszerelését. A Solar Experts vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozói az Árajánlatban szereplő tételeket eladja és elvégzi a jelen pontban körülírt szolgáltatásokat. A Megrendelő ezen tételeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban: Rendszer) átveszi és ezért a Solar Experts Kft.-nek díjat fizet.

 1. A szerződés létrejötte

A Solar Experts honlapján (www.solarexperts.hu) található kalkulátor segítségével részletes, előzetes árajánlat készíthető, mely a személyes adatok megadása után az ajánlatkérő e-mail címére kerül automatikusan megküldésre. Ez az ajánlat az ajánlatkérő Személyes oldalán később is visszanézhető, beszállítói árváltozás esetén a mindenkori aktuális árakat fogja tartalmazni.

A Solar Experts előzetes ajánlata alapján a szerződés a Megrendelő megrendelésével, azaz a megrendelés mindkét fél által történő aláírásával jön létre az abban, illetve a jelen általános szerződési feltételben meghatározott tartalommal. A szerződés hatálybalépésének két feltétele van. Egyik a szerződés aláírása, másik az első résszámla kiegyenlítése.

 1. A Solar Experts jogai és kötelezettségei

4.1. A Solar Experts kötelezettsége a napelemes Rendszer megtervezése. A Solar Experts vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolását, és valamennyi szükséges meghatalmazás rendelkezésére bocsátását követő 30 napon belül a tervezést megkezdi, az igénybejelentést az illetékes elosztói engedélyeshez 60 napon belül beküldi.

4.2. A Solar Experts, vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója köteles a Megrendelő nevében eljárni a Rendszer telepítéséhez szükséges engedélyek beszerzése érdekében. A Solar Experts kizárja felelősségét az engedélyeztetési eljárásban harmadik személyek által okozott késedelem miatt. A Solar Experts teljesítési határideje ilyen esetben a késedelem idejével meghosszabbít minden, a késedelmet követő Vállalkozói határidőt.

4.3. A Solar Experts vállalja, hogy a Rendszer kivitelezését az illetékes elosztói engedély kézhezvételét követő 60 napon belül megkezdi. 

4.4. A Solar Experts kötelessége a Rendszer elemeinek határidőben történő leszállítása, a Megrendelő által megjelölt helyszínre.

4.5. A Solar Experts kötelezettsége a Rendszer felszerelése, az ezzel kapcsolatos kivitelezési munka teljes körű elvégzése.

4.6. A Solar Experts köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy a munkaterületet és bármely, elfedésre kerülő részt a kivitelezés alatt megvizsgálhassa, ellenőrizhesse.

4.7. A Solar Experts köteles a Rendszer telepítésével kapcsolatban Megrendelővel együttműködni.

4.8. A Solar Experts kötelezettsége a Rendszer beüzemelése, és átadási dokumentáció készítése.

4.9. A Solar Experts kötelezettsége Megrendelő betanítása a Rendszer üzemeltetésére és karbantartására.

4.10. A Solar Experts kötelezettsége a Rendszer csatlakozási dokumentációjának elkészítése, áramszolgáltatói engedélyeztetése, amelyet követően az áramszolgáltató felszereli az ad-vesz mérőt.

4.11. A Solar Experts jogosult a teljesítésbe alvállalkozót bevonni. A Solar Experts az igénybe vett alvállalkozó(k) teljesítéséért a Ptk. Irányadó rendelkezései szerint vállalja felelősségét.

4.12. A Solar Experts a kivitelezés során köteles betartani a kivitelezés időpontjában hatályos jogszabályokat, hatósági rendelkezéseket.

4.13. A Solar Experts fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás és egyéb más olyan ár-módosító körülmény bekövetkezése esetén, mely az Eladó akaratától független. Ezt a jogot – tekintettel a 30 napot is meghaladó áramszolgáltatói ügyintézésre - a megkötött szerződések esetén a 2.-ik résszámla kiegyenlítéséig tartja fent a Solar Experts.

 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Az igénybejelentőnek és a Hálózathasználati szerződés alanyának egybehangzóan kell nyilatkoznia a meghatalmazáson arról, hogy a Megrendelő vagy meghatalmazottja eljár az illetékes elosztói engedélyes előtt a hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítésének ügyeiben.

5.2. Megrendelő köteles a Rendszer telepítéséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges valamennyi adatot a Solar Experts részére megadni.

5.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezéshez szükséges dokumentumok elbírálása és engedélyezése a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, az engedélyezés teljesítési határidejére a Solar Experts-nek nincs ráhatása.

5.4. A Megrendelő a telepítés helyét megvizsgálta vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a Rendszer telepítésére. Megrendelő köteles tájékoztatni a Solar Experts-et, hogy van-e bármilyen olyan körülmény, ami a Rendszer telepítésére vagy működésére hatással lehet. Az ezek elmulasztásából keletkező esetleges károkkal kapcsolatban a Solar Experts mindennemű felelősségét kizárja.

5.5. Amennyiben a mérőhely megfelelőségének ellenőrzésekor a mérőhely korszerűsítése indokolt, annak kivitelezése és annak költsége az Megrendelőt terheli. A korszerűsítés megvalósításáig a Solar Experts vállalási határideje nem kezdődik el.

5.6. Megrendelő feladata a beszerelés helyszínének, azaz a munkaterületnek a megrendelésben meghatározott határidőben történő átadása a Solar Experts részére.

5.7. Megrendelő feladata a kivitelezés során a munkavégzés zavartalanságának biztosítása.

5.8. Hibátlan teljesítés eseté a Megrendelő kötelezettsége a Rendszer átvétele, az átvételkor a teljesítés leigazolása.

5.9. Megrendelő köteles a Rendszer vételárát és a vállalkozási díj megfizetését szerződésszerűen teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Solar Experts jogosult a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani Megrendelő felé.

5.10. Amennyiben Megrendelő a megrendelésben szereplő díjat a jelen ÁSzF 8.2 pontjában foglaltak szerint nem fizeti ki, és emiatt a Solar Experts a szerződést felmondja, úgy Megrendelő köteles a Solar Experts számára a telepítés helyére bejárást biztosítani annak érdekében, hogy a Solar Experts a tulajdonát képező Rendszer elemeit Megrendelő költségén leszereltesse és elszállíttassa. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megfizetni Solar Experts részére az elvégzett telepítési szolgáltatások ellenértékét és a Rendszer elemeinek 50%-át. Ebben az esetben a Solar Experts nem kötelezhető az eredeti állapot visszaállítására. A Solar Experts ilyen esetben jogosult továbbá a Megrendelő által már megfizetett összegből az e pontban körülírt összegeket visszatartani.

5.11. Megrendelő feladata a Rendszer folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása, a Rendszer karbantartása. A Solar Experts ennek elmaradása esetén teljes körűen kizárja felelősségét a Rendszer meghibásodásáért.

5.12. A Megrendelő a köteles biztosítani a Rendszer lehetőség szerinti árnyékmentes működését és az extrém szennyeződések elkerülését.

 1. Szállítás, kivitelezés, műszaki átadás

6.1. A Solar Experts a rendszer elemeinek helyszínre szállítását és a szerelési munkákat az előzetesen leegyeztetett időpontban végzi a Megrendelő által a megrendelésben meghatározott helyszínen, amely a kivitelezés helyszíne is egyben.

6.2. A Solar Experts a rendszer kivitelezését a megrendelésen meghatározott határnapig befejezi, és azt üzemképes állapotba helyezi, a Megrendelő részére átadja. A kivitelezés feltételeit (víz, villany, stb.) Megrendelő köteles biztosítani. A műszaki átadás-átvétel időpontját a felek a megrendelésben együttesen tűzik ki.

6.3. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat, hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó és folyamatos üzemelést nem akadályozzák, a munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, ha egyébként a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas.

6.4. A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibásan teljesített munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeit jegyzőkönyvben rögzíti.

6.5. Szerződő felek kijelentik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig a rendszer egésze a Solar Experts rendelkezése alatt áll, erre tekintettel a kárveszély őt terheli.

6.6. A Solar Experts a munkát Megrendelő igénye szerint köteles végezni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé.

6.7. A Solar Experts köteles a munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően elvégezni.

6.8. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Solar Experts a nevesített anyagokat, szerelvényeket és berendezéseket – rajta kívülálló okok miatt – beszerezni nem tudja, úgy helyette más, műszakilag egyenértékű anyagot, szerelvényt, berendezést épít be.

 1. Egyéb jogok és kötelezettségek

7.1. A felek a szerződés teljesítése érdekében egymással együttműködni kötelesek. E körben vállalják, hogy – kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés teljesítését akadályozzák vagy gátolják, – kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik mindazokat az intézkedéseket, amelyek az akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek, – vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg békés úton rendezni.

7.2. A Solar Experts pótmunkát csak írásbeli megrendelés alapján végezhet, amelyre a felek külön megrendeléssel új szerződést kötnek. A felek érvényes pótszerződésnek ismerik el a Megrendelő írásba foglalt, árat is tartalmazó – a Solar Experts írásban visszaigazolt – megrendelését.

7.3. A teljesítés helye a Megrendelésben megjelölt ingatlan.

8.Vállalkozási díj

8.1. A Solar Experts a megrendelésben meghatározott feladat teljesítéséért a megrendelésben meghatározott összegű díjra jogosult.

8.2. A Megrendelő a vállalkozási díjat az alábbi ütemezésben köteles megfizetni:

 • Szerződéskötéskor a felmérés, tervezés és engedélyezési eljárás megkezdésekor 30% résszámla fizetése esedékes,
 • A napelemek, inverter és szerelvények helyszínre történő szállítását megelőzően kerül sor a második résszámla kiállítására, ekkor további 40% megfizetése esedékes,
 • A fennmaradó 30%-os utolsó részszámlát a sikeres és a mindkét fél által aláírt teljesítésigazolással leigazolt műszaki átadás–átvételt követően, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében köteles megfizetni.

8.3. A Rendszer telepítését követően a meglévő mérőóra helyett egy új mérőórára felszerelése szükséges. A Solar Experts 4. pontban meghatározott feladatai azonban kizárólag a csere lebonyolításához szükséges dokumentumok elkészítése és a csere lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Tekintettel arra, hogy a tényleges óracsere elvégzése nem a Solar Experts, hanem az illetékes közüzemi szolgáltató (DSO) feladata, a vállalkozási díj kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás átvétel lebonyolítása, amelynek része a fent hivatkozott dokumentáció elkészítése, a tényleges óracsere azonban nem.

8.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Solar Experts jogosult a megkezdett munkálatokat haladéktalanul leállítani és a rendszer elszállítani.

8.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj teljes megfizetéséig a Solar Experts által beépített, illetve beépíttetett, és a Megrendelő által meg nem fizetett anyagok a Solar Experts kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozói díj maradéktalan kiegyenlítéséig a Rendszer Megrendelő birtokába kerül, ezért Megrendelő köteles a tulajdonába kerüléséig minden szükséges intézkedést megtenni az állagmegóvás és a lopás, rongálás megakadályozása érdekében. Ha ebben az esetben a Rendszer, vagy annak eleme sérül, ellopják vagy megrongálják, ez nem érinti Megrendelő fizetési kötelezettségét.

9.Jótállás

9.1. Vállalkozó az alábbi garanciákat biztosítja: napelemre 12 év gyártási garancia és 25 év 83%-os teljesítmény garancia, az inverterre típustól függően 5, vagy 10 év, a szerelésre pedig 12 év jótállást.

9.2. A jótállás hatályát veszti, amennyiben Megrendelő a Rendszert, vagy annak bármely elemét a Solar Experts engedélye nélkül megbontja, illetve, ha bizonyítható, hogy a hiba a rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.

9.3. Termelési garancia: a Solar Experts a napelem rendszer villamos energia termelésére termelési garanciát vállal rendeltetésszerű használat és karbantartás, valamint folyamatos, árnyék- és szennyeződésmentes üzemeltetés esetén. A termelési garancia kezdete az áramszolgáltatói munkalapon feltüntetett óracsere dátuma, ennek a Solar Experts részére történő visszaküldése a garancia feltétele. A garantált éves hozam +/- 5%-kal eltérhet időjárási tényezők miatt.

9.4. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért és károkért a Solar Experts nem felelős, ezek elhárításának költségét a Megrendelő viseli.

9.5. A jótállási időn belül a garanciális javítás ingyenes, a jótállási időn túl a Solar Experts javítást és preventív karbantartást külön díjazás ellenében vállal. A garanciális javítási munkákat a Solar Experts 15 napon belül köteles elvégezni, a cserét a gyártó által adott időpont alapján.

 1. Adatkezelés


10.1. A Solar Experts a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.


10.2. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Solar Experts az egyedi szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az az alapján fizetendő összegek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat kezelje.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a megrendelésben a másik fél által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése céljából használhatják.

11.2. A Megrendelő a Rendszer megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Solar Experts Általános szerződési feltételeit.


11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, ez nem érinti a jelen Általános szerződési feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét.


11.4. A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai irányadók.


11.5. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött megrendelésből, visszaigazolásból és a jelen Általános szerződési feltételekből eredő jogvitákat a Solar Experts székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell rendezni.

Jelen ÁSZF hatályos 2021. 03. 22-től.

Solar Expert Építési és Kereskedelmi Kft. címe

Solar Experts Építési és
Kereskedelmi Kft.

1213 Budapest, Csáklya u. 24.
Mutasd a térképen

+36 70 55 777 88
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


© Solar Experts. Minden jog fenntartva. Site by Meraki

Solarexperts
Sütihasználati tájékoztató

A honlappal kapcsolatos felhasználói élmény fokozásának érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján, honlapunkon sütiket alkalmazunk.